1. allmän

Denna sekretess- och marknadsföringspolicy (“integritetspolicyn“) beskriver hur Obelisk Tryk A/S samlar in, använder och lagrar dina personuppgifter.

1.1 Integritetspolicyn gäller när Rustung Etiketter AB levererar tjänster och produkter i samband med köp, serviceärenden och annan kontakt såsom webbplatsbesök. Integritetspolicyn gäller även för behandling av personuppgifter som görs inom ramen för att ha ett konto i vår webbutik.

1.2 Du måste alltid kunna känna dig trygg när du ger oss dina personuppgifter. Med denna integritetspolicy vill vi visa hur vi säkerställer att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning.

2. Personuppgiftsansvarig

Rostig Obelisk Tryk A/S är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter och ansvarar för att sådan behandling sker i enlighet med gällande lagstiftning. Obelisk Tryk A/S är även personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter inom ramen för att ha ett konto i vår webbutik.

3. När behandlar vi dina personuppgifter?

3.1 För att du ska kunna besöka vår webbplats, köpa produkter, tjänster eller kontakta oss för service eller information måste vi samla in och behandla personuppgifter om dig.

3.2 Obelisk Tryk A/S samlar in och behandlar personuppgifter om dig när du gör ett köp på vår hemsida, använd vår reproavdelning. Den information som samlas in från dig vid köp och förfrågningar är nödvändiga för att du ska kunna ingå avtal med Obelisk Tryk A/S och så att vi kan leverera tjänster och produkter.

3.3 Om du är kontoinnehavare, samla Obelisk Tryk A/S ange personlig information om dig som du lämnar när du registrerar dig för ett konto. Vi samlar också in information om dig medan du är kontoinnehavare inom ramen för ditt kontosaldo, såsom din köphistorik, vilka erbjudanden du var intresserad av genom att läsa ett mejl eller klicka på en länk i ett mejl. Som kontoinnehavare kan du när som helst uppdatera dina uppgifter genom att gå till "Mina sidor".

3.4 Vi samlar in och uppdaterar även dina adressuppgifter via tredje parts adressuppdateringstjänster.

4. Vilka personuppgifter behandlar vi om dig?

4.1 För dig som kund hos Obelisk Tryk A/S

Personuppgifterna Obelisk Tryk A/S samlar in och behandlar om dig som kund som gör ett köp och använder våra tjänster:

 • Namn och identifikationsnummer (personligt identifikationsnummer, nationellt ID eller organisationsnummer)
 • Adress
 • Telefonnummer och mejl
 • betalningsinformation
 • Kundnummer

4.2 För dig som är kontoinnehavare

Personuppgifterna Obelisk Tryk A/S samlar in och bearbetar om dig som kontoinnehavare är:

 • Namn och identifikationsnummer (personligt identifikationsnummer, nationellt ID eller organisationsnummer)
 • Adress
 • Telefonnummer och mejl
 • Betalningsinformation
 • Kontoinformation
 • Information om vilka av våra varor eller erbjudanden du var intresserad av, hur du interagerar med våra nyhetsbrev och vilka av våra evenemang du har anmält dig till
 • Information om dina köp
 • Information om ditt kontosaldo
 • Titel och certifieringsrätt
 • Information om dina köp
 • Information om ditt kontosaldo

5. Varför behandlar vi uppgifter om dig?

5.1 För dig som är kund hos Obelisk Tryk A/S

Obelisk Tryk A/S behandlar dina personuppgifter för olika ändamål. Vi behandlar huvudsakligen dina personuppgifter i syfte att:

 • Uppfylla våra skyldigheter gentemot dig som kund, till exempel slutförande av köp, fakturering och leverans av tjänster
 • Möjliggöra allmän kundvård och kundservice, som att svara på frågor och rätta felaktig information
 • Hantera kundrelationen och tillhandahålla våra tjänster
 • Ge dig relevant information och skräddarsydda erbjudanden i nyhetsbrev och online
 • Förbättra vårt kunderbjudande, till exempel utveckling av tjänster, produkter och funktioner
 • Förebygga bedrägerier och utföra riskhantering
 • Följ tillämplig lagstiftning, såsom redovisningslagar.

Uppgifterna kan även ligga till grund för marknads- och kundanalyser, marknadsundersökningar, statistik, verksamhetsuppföljning samt affärs- och metodutveckling kopplat till köp av varor och tjänster.

5.2 För dig som är kontoinnehavare

Utöver listan ovan behandlar Rustung Etiketter AB även personuppgifter om kontoinnehavare i syfte att:

 • Hantera kontosaldo
 • Ger dig möjlighet att använda fördelarna med kontolagring, till exempel enklare beställning
 • Ge specialerbjudanden
 • Aktivera kommunikation med dig som kontohavare via post, e-post eller telefon
 • Aktivera personliga erbjudanden, marknadsföring och inbjudningar till evenemang via post, e-post eller telefon.

6. Den rättsliga grunden för vår behandling av dina personuppgifter

6.1 Obelisk Tryk A/S baserar behandlingen av dina personuppgifter på ett antal rättsliga grunder. Dessa beskrivs i detta avsnitt.

6.2 Vi behandlar dina personuppgifter bland annat för att kunna fullgöra avtalet med dig som kund eller som Kontohavare, till exempel för att genomföra offertförfrågningar, köp och för att kunna fullgöra våra skyldigheter gentemot dig dig som Kontoinnehavare, vilket förenklade administration och orderhistorik. Med stöd av denna rättsliga grund behandlar vi även information om dig som kontoinnehavare, såsom dina köp, ditt beteende på vår webbplats, din interaktion med Obelisk Tryk A/S samt ditt intresse för våra erbjudanden och produkter för att kunna uppfylla vårt åtagande att ge dig personliga erbjudanden.

6.3 En del av behandlingen av personuppgifter som vi utför bygger på en så kallad intresseavvägning. Det gäller till exempel den bearbetning vi utför för att kunna skicka erbjudanden till dig på våra varor och tjänster. Obelisk Tryk A/S behandlar inte känsliga personuppgifter utifrån en intresseavvägning och utför ingen behandling som utgör profilering utifrån en intresseavvägning.

6.4 I vissa fall, Obelisk Tryk A/S har en rättslig skyldighet att behandla dina personuppgifter. Det gäller till exempel den behandling av personuppgifter som vi utför för att uppfylla bokföringslagens krav.

7. Hur länge lagrar vi information om dig?

7.1 Dina personuppgifter lagras endast så länge som det finns behov av att lagra dem för att uppfylla de syften för vilka uppgifterna samlades in i enlighet med denna integritetspolicy. Rustung Etiketter AB kan komma att lagra uppgifterna längre om det behövs för att följa lagkrav eller för att skydda våra rättsliga intressen, t.ex. om det pågår en rättsprocess.

7.2 Obelisk Tryk A/S lagrar information om kunder i högst 24 månader efter att kunden senast gjort ett köp eller på annat sätt integrerat med Obelisk Tryk A/S.

7.3 Obelisk Tryk A/S lagrar information om Kontoinnehavaren så länge Kontoinnehavaren har ett konto.

8. Ändring av integritetsregler

8.1 Obelisk Tryk A/S har rätt att ändra integritetspolicyn när som helst. Obelisk Tryk A/S kommer att meddela dig med rimlig varsel om ändringar i integritetspolicyn. Om du inte accepterar ändringarna har du rätt att säga upp avtalet med Obelisk Tryk A/S innan den ändrade integritetspolicyn träder i kraft. Du säger upp avtalet genom att kontakta Obelisk Tryk A/S, eller, om du är kontoinnehavare, genom att välja [radera konto] på "Mina sidor" i vår webbutik.

9. Skydd av dina personuppgifter

Du ska alltid kunna känna dig trygg när du ger oss dina personuppgifter. Obelisk Tryk A/S har därför vidtagit nödvändiga säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot felaktig åtkomst, ändring och radering. Till exempel lagras all information om kunder och kontoinnehavare i en databas som är skyddad av behörighetskontroll och brandvägg.

10. Dina rättigheter

10.1 Obelisk Tryk A/S är ansvarig för att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande lagstiftning.

10.2 Obelisk Tryk A/S kommer på din begäran eller på eget initiativ att korrigera, avidentifiera, radera eller komplettera information som visar sig vara felaktig, ofullständig eller vilseledande.

10.3 Du har rätt att be

 1. Tillgång till dina personuppgifter. Det innebär att du har rätt att begära ett registerutdrag av den behandling vi utför gällande dina personuppgifter. Du har även rätt att få en kopia av de personuppgifter som behandlas. Du har rätt att en gång per kalenderår genom en skriftlig och undertecknad ansökan få ett kostnadsfritt registerutdrag över vilka personuppgifter som har registrerats om dig, syftet med behandlingen och till vilka mottagare uppgifterna har varit eller kommer att vara. avslöjat. Du har även rätt att få information i registerutdraget om var informationen har hämtats om personuppgifterna inte har inhämtats från dig, förekomsten av automatiserade beslutsprocesser (inklusive profilering) samt den förväntade perioden under vilken uppgifterna kommer att lagras eller kriterierna används för att fastställa denna period. Du har även rätt att få information om dina övriga rättigheter som anges i denna del av registerutdraget.
 2. Rättelse av dina personuppgifter. På din begäran kommer vi att rätta de felaktiga eller ofullständiga uppgifter som vi behandlar om dig så snabbt som möjligt.
 3. Radering av dina personuppgifter. Det innebär att du har rätt att begära att dina personuppgifter raderas om de inte längre är nödvändiga för det ändamål för vilket de samlades in. Det kan dock finnas lagkrav på att vi inte omedelbart kan radera dina personuppgifter i till exempel bokföring och skattelagstiftning. Vi kommer då att avsluta den behandling som görs för andra ändamål än att följa lagen.
 4. Begränsning av bearbetning. Det innebär att dina personuppgifter är märkta så att de endast kan behandlas för vissa begränsade ändamål. Du kan bland annat begära begränsning när du anser att dina uppgifter är felaktiga och du har begärt rättelse enligt punkt 12.3 b). Medan riktigheten av uppgifterna undersöks kommer behandlingen att vara begränsad.

10.4 Obelisk Tryk A/S kommer att meddela varje mottagare till vilken personuppgifterna har lämnats ut i enlighet med punkt 10 ovan om eventuella korrigeringar eller radering av uppgifter samt begränsning av databehandling.

10.5 Du har rätt till dataportabilitet. Det innebär en rätt att under vissa förutsättningar erhålla och överföra dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format till en annan personuppgiftsansvarig.

10.6 Du har rätt att invända mot att behandling av personuppgifter utförs utifrån en intresseavvägning. Om du invänder mot sådan behandling kommer vi endast att fortsätta behandlingen om det finns legitima skäl för behandlingen som väger tyngre än dina intressen.

10.7 Om du inte vill att dina personuppgifter ska behandlas för direktmarknadsföring har du alltid rätt att invända mot sådan behandling genom att skicka ett e-postmeddelande till etikket@obelisk.no När vi har mottagit din invändning kommer vi att sluta behandla personuppgifterna för sådana marknadsföringsändamål.

10.8 Du har rätt att lämna in eventuella klagomål angående behandlingen av dina personuppgifter till den norska dataskyddsmyndigheten.